Privacy Policy

Privacy policy van de Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan.

 

De Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan (hierna: “de Stichting”) heeft ten doel het bevorderen van de golfsport door middel van het in eigendom verwerven van golfaccommodaties, het exploiteren daarvan, onder meer met daartoe, tegen uitgifte van participatiebewijzen aan leden van de Golf en Country Club Capelle aan den IJssel, verworven participatiegelden.

De Stichting houdt daartoe een register bij van participatiehouders, waarin -naast hun persoonsgegevens- ook vermeld staat om welk type participatie het gaat, welk geldbedrag daaraan verbonden is en wanneer de participatie aangekocht dan wel overgedragen is.

 

De stichting beheert een website waar participaties te koop kunnen worden aangeboden, de zg. marktplaats.

De verkoper meldt zich bij de website aan en vermeldt daarbij ook de verkoopprijs. De aspirant koper (lid van de golfclub Capelle) logt in bij de website en geeft aan welke participatie hij graag wil kopen. Op de website staan geen persoonsgegevens vermeld. De persoonsgegevens van koper en verkoper zoals door hen ingegeven bij het aanmelden op de website zijn bij de Stichting bekend. Het systeem brengt de koper met de verkoper in contact. Bij de verdere afhandeling van de verkoop is de Stichting niet betrokken. Nadat betrokkenen overeenstemming bereikt hebben over de verkoop worden door de Stichting de eigendomsrechten van de participatie aangepast.

 

De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt de Stichting zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Stichting is hierbij verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Daarnaast zijn de persoonsgegevens van de bestuursleden bij de Stichting bekend. Deze gegevens van de bestuursleden zijn ook bekend bij de Kamer van Koophandel waar zij, zoals wettelijk verplicht, zijn aangemeld.

 

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens door de Stichting

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de Stichting persoonsgegevens bijhoudt en verwerkt, te weten:

  • Bij wijziging van de eigendomsrechten dit in het register van participatiehouders muteren;
  • Het in contact kunnen treden van het bestuur met de participatiehouders omtrent aangelegenheden die het bestuur van de Stichting met hen wil delen. Dit gebeurt tenminste eenmaal per jaar middels het uitschrijven van een vergadering van participatiehouders.

Gebruik persoonsgegevens

De Stichting gebruikt de persoonsgegevens alleen voor de in deze privacy policy genoemde doelen. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van zogenaamde verwerkers zoals het geval is bij de software voor het register en de website. Met dergelijke verwerkers is een overeenkomst gesloten ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Stichting bewaart persoonsgegevens van (voormalige) participatiehouders zolang zij nog in bezit zijn van een participatie. Nadat de participatie in andere handen is over gegaan bewaart de Stichting de gegevens, conform de door de belastingdienst voorgeschreven minimale bewaarplicht, nog 7 jaar na het beëindigen van het eigendom van de participatie.

 

E-mail

Alle participatiehouders krijgen in beginsel informatie van de Stichting via E-mail. U kunt uw toestemming altijd intrekken door een e-mail te sturen naar de secretaris van de Stichting (info@golfclubcapelle.nl).

 

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

De Stichting laat geen gebruik toe van persoonsgegevens door derden zelf voor commerciële, charitatieve, ideële of andere doeleinden.

Social media en Internet.

De Stichting maakt, vooralsnog, geen gebruik van social media. Internet wordt alleen gebruikt voor:

  • het ter beschikking stellen van algemene informatie aan participatiehouders  en aan leden van de Golf en Country Club Capelle aan den IJssel;
  • de genoemde website/marktplaats.

De Stichting gebruikt internet niet voor niet voor interactieve communicatie met individuele personen.

 

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden via info@golfclubcapelle.nl. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

 

Wijzigingen

De Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

 

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan, t.a.v. de secretaris, ‘s-Gravenweg 311, 2905 LB Capelle aan den IJssel of per e-mail aan: info@golfclubcapelle.nl