Reglement

Reglement van de Markt voor participaties uitgegeven door de Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan

Definities:

STICHTING               : Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan

PARTICIPATIE(S)    : Participatie(s) A uitgegeven door de STICHTING

PMGC                         : Markt voor Participatiehouders van de STICHTING

MARKTSITE              : Speciaal ingerichte website ten behoeve van de PMGC

Uitgangspunten en regels:
 

1. De PMGC heeft als doel houders van PARTICIPATIES die hun PARTICIPATIE wensen te desinvesteren in contact te brengen met potentiële kopers van een PARTICIPATIE.

2. Ten behoeve van de PMGC is een MARKTSITE ingericht. Deze staat aan de verkopende zijde alleen open voor ex-leden van Golfclub Capelle die hun PARTICIPATIE  wensen te verkopen en aan de kopende zijde voor leden en potentiële leden van Golfclub Capelle, die geïnteresseerd zijn  in aankoop van een PARTICIPATIE.

3. Zowel verkopers als (geïnteresseerde) kopers dienen zich met hun NAW-gegevens te registreren op de wijze zoals dat is aangegeven op de MARKTSITE.

4. Registratie houdt in dat men op de hoogte is van en zich akkoord verklaart met de inhoud van het Reglement.

5. Door registratie verklaren kopers, respectievelijk verkopers zich ermee akkoord dat hun NAW gegevens en hun email adres, alsmede eventuele overige door hen met het oog op de registratie verstrekte gegevens aan verkoper, respectievelijk koper ter beschikking worden gesteld.


6. Een verkoper is vrij in het bepalen van een vraagprijs van aanbieding.

7. Binnen de termijn van 3 maanden kan de prijs van een aangeboden PARTICIPATIE niet worden gewijzigd en kan het aanbod tot verkoop van een PARTICIPATIE niet worden ingetrokken.

8. Een, op de juiste wijze ten verkoop aangeboden, PARTICIPATIE wordt direct zichtbaar gemaakt op de MARKTSITE.

9. Aangeboden PARTICIPATIES worden op vraagprijs, oplopend, vermeld.

10. Bij gelijke aanbiedingen geschiedt de vermelding op volgorde van aanbiedingstijdstip. (de oudste eerst)

11. Aangeboden PARTICIPATIES worden op de MARKTSITE anoniem vermeld.

12. Een geïnteresseerde koper kan, door op de betreffende PARTICIPATIE te klikken, aangeven tot aankoop over te willen gaan.


13. Hierna worden Verkoper en koper automatisch, via e-mail, met elkaar in contact gebracht.

14. Verkoper dient levering en koper dient afname na te komen, met dien verstande dat voor effectuering en afronding van elke hier bedoelde transactie altijd de goedkeuring van het Stichtingsbestuur is vereist. (zie in deze de statuten en het participatiereglement van de STICHTING

15. Indien een verkoper de onder artikel 12 bedoelde transactie niet nakomt, anders dan door afwijzing door de STICHTING, wordt hem/haar het recht ontnomen om wederom een PARTICIPATIE op de PGMC aan te bieden.

16. Indien een koper de onder artikel 12 bedoelde transactie niet nakomt, anders dan door afwijzing van de STICHTING, kan deze koper daarna op de PMGC geen PARTICIPATIE meer kopen.

17. Met het instellen van de MARTKSITE wil de STICHTING het aan- en verkopen van PARTICIPATIES  slechts facilitair ondersteunen. De Stichting draagt geen enkele verantwoordelijkheid en aanvaardt  geen enkele aansprakelijkheid  voor de registratie en het handelen op de MARKTSITE, voor schade als gevolg van  het al dan niet tot stand komen van transacties  en voor overige schade van welke aard dan ook ontstaan door de registratie op de website.